Oznámení o konání zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

 

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
  які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
  які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.
Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.


Termín zápisu / Дата та час запису: 6. 6. 2022 od 15:00 do 16:30 hodin
16 червня 2022 р. з 15:00 до 16:30      

Místo zápisu / Місце запису: hlavní budova Základní školy a Mateřské školy, Raspenava, Fučíkova 430.

Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 1. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání заяву про зарахування дитини до початкової школи

 2. vízový doklad dítěte документ дитини, в якому є віза

 3. doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat. документ, що дає право представляти дитину.

Kritéria pro přijetí:

 1. Děti s místem pobytu ve školském obvodu spádové školy; 
 2. Děti s místem pobytu mimo školský obvod spádové školy jsou přijímány do stanoveného počtu míst ve třídách 1. ročníku pro daný školní rok.
 3. Děti s místem pobytu mimo školský obvod spádové školy se sourozencem, který bude ve školním roce 2022/2023 navštěvovat Základní školu a Mateřskou školu Raspenava
 4. Ostatní děti s místem pobytu mimo školský obvod spádové školy.

Škola může přijmout děti pouze do naplnění kapacity školy.

V /м. Raspenavě  dne/дата 30. 5. 2022

Mgr. Petr Chvojka