Informace o Základní škole a Mateřské škole v Raspenava

 

Ředitel školy

Ředitelem školy je Mgr. Petr Chvojka, který byl do funkce jmenován s účinností od 1.8.2007 Městem Raspenava (zřizovatelem školy).

 

Působnost ředitele a jeho rozhodování

Působnost ředitele: Ředitel řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace, jmenuje a odvolává svého zástupce. Působnost ředitele vymezuje § 164 a § 165 odst. 1 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb.) následovně: Ředitel školy

 • rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
 • odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se školským zákonem a vzdělávacími programy v něm uvedenými,
 • odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
 •  vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
 • vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
 • zajišťuje, aby zákonní zástupci byli včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků,
 • zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
 • odpovídá za zajištění dohledu nad žáky ve škole a školském zařízení.

Ředitel školy zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu (tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy) a projednává s ní všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy.
Ředitel školy dále stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení, odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s účelem, na který byly přiděleny, předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.

Rozhodování ředitele v oblasti státní správy: Rozhodování o právech a povinnostech v oblasti státní správy vymezuje § 165 odst. 2 školského zákona. Ředitel v uvedeném smyslu rozhoduje v těchto případech:

 • přeřazení nadaného žáka do vyššího ročníku a povolení individuálního vzdělávacího plánu žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním,
 • odklad povinné školní docházky,
 • přijetí dítěte k základnímu vzdělávání,
 • přestup žáka, který přichází z jiné základní školy,
 • převedení žáka do jiného vzdělávacího programu,
 • povolení pokračování v základním vzdělávání,
 • opakování ročníku po splnění povinné školní docházky,
 • snížení nebo prominutí úplaty za poskytování školských služeb,
 • povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka.

 

Poskytování informací o škole

Informace poskytuje ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění následných úprav, ředitel školy nebo zástupce ředitele školy.
Informace je možno získat podáním žádosti. Žádost je možné podat také prostřednictvím elektronické podatelny.

Informací, kterou je škola povinna poskytnout, je faktický údaj týkající se otázky v působnosti ředitele školy, nikoliv však komentář, názor na určitou skutečnost, výklad právního předpisu apod. Zákonem jsou jmenovitě určeny informace, které škola nesmí poskytnout.

 

Postup vyřizování žádosti o poskytnutí informace

 • Žádost se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem – faxem, e-mailem nebo na jiném nosiči dat).
 • Ústní žádost lze vyřídit ústně. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, bude vyzván k podání žádosti v písemné formě.
 • Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně. V tomto smyslu lze informaci poskytnout rovněž nahlédnutím do spisu (možno pořídit kopii) nebo na jiných médiích.
 • Žádost o poskytnutí zveřejněné informace se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o jejím zveřejnění (nejpozději do 7 dnů od podání žádosti). Sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti.
 • Pokud není ze žádosti zřejmé, že směřuje vůči škole a kdo ji podal, je žádost odložena.
 • Pokud je žádost formulována nesrozumitelně, je žadatel ve lhůtě 7 dnů vyzván, aby žádost upřesnil. Neučiní-li to tak do 30 dnů, je jeho žádost odmítnuta.
 • Pokud je požadovaná informace mimo působnost školy, je odložena s oznámením důvodu žadateli (škola nemá povinnost postoupit žádost jiné instituci).
 • Požadovanou (přímou) informaci poskytne ředitel školy nebo jeho zástupce žadateli nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.
 • Pokud škola odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli požadované informace, doručí o tom žadateli ve lhůtě 30 dnů správní rozhodnutí, obsahující mimo jiné i poučení o možnosti odvolání.

 

Zákony

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se řídí ředitel školy při výkonu své působnosti:

 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v aktuálním znění
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, v aktuálním znění
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění
 • Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, v aktuálním znění
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), v aktuálním znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v aktuálním znění

 

Vyhlášky

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se řídí ředitel školy při výkonu své působnosti:

 • Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků, studentů
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • Vyhláška č. 672/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
 • Vyhláška č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení

Předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí v tištěné nebo elektronické podobě v době od 8:00 do 15:00 hod.