Školní družina

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Svou funkci v péči o žáky v době mimo školní vyučování naplňuje činnostmi řazenými do následujících skupin, aniž mezi nimi lze nést přesnou hranici.

Jsou to činnosti:

 • odpočinkové (mají odstranit únavu)
 • rekreační (slouží k regeneraci) 
 • zájmová činnost (rozvíjí osobnost žáka)  

Organizace

Kapacita:  60 dětí  1. – 5. ročníku – dvě oddělení  –  vychovatelky: Pavlína Jandová a Mája Malá

Přihlašování žáků: Zákonní zástupci přihlašují dítě na základě vyplněného zápisního lístku. Platnost lístků je 1 školní rok. 

Odchody žáků ze ŠD: Jestliže zákonný zástupce požaduje jiný odchod než je uveden v zápisním lístku, musí žák přinést písemnou omluvenku, v níž je nutno uvést čas odchodu, datum, jméno žáka a podpis zákonného zástupce.

Na základě telefonického hovoru se žáci ze ŠD neuvolňují.

Provoz  ŠD:
ranním pobyt                  6.00 –   7.45  
odpoledním pobyt        12.00  –  16.00  

Poplatek ŠD:  Platba je prováděna 2 x ročně (pololetně) tj. 2 x 250.- Kč pobyt, 150,- Kč pomůcky.

Ustanovení pro žáky ŠD

 • platí stejná pravidla jako ve škole
 • chová se tak, aby neohrozil zdraví a bezpečnost svoje, ani svých spolužáků
 • jakékoliv zranění okamžitě hlásí vychovatelce
 • dodržuje čistotu a šetří vybavení školní družiny
 • žák si přinese ručník, přezůvky (vše řádně označené)
 • na začátku školního roku jsou žáci seznámeni s řádem ŠD a jsou poučeni o bezpečnosti a chování ve
 • školní družině při činnostech a akcích konaných mimo budovu
 • kromě činnosti ŠD, mohou žáci navštěvovat zájmové kroužky školního klubu nebo školy