Implementace etické výchovy

Rozvojový program Podpora implementace Etické výuky do vzdělávání v základních školách  a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014

V rámci tohoto projektu byla naše škola finančně podpořena prostředky MŠMT ČR

Cíle projektu:

  • Rozšíření databáze aktivit učitelů podporujících prosociálnost žáků
  • Posílení výchovného stylu, jako významného prvku Etv, v práci učitelů
  • Zkvalitnění vedení třídnických hodin učiteli
  • Zlepšení sociálního klimatu na škole

 V průběhu projektu si pedagogičtí pracovníci zdokonalili své kompetence v oblasti emoční stability, sociální komunikace, motivování, sebereflexe procesů pedagogické práce a zároveň tyto dovednosti více zakomponovali do své každodenní práce a tím i do kultury školy.

Učili jsme se lépe se připravit na řešení situací, které vznikají v souvislosti se vzděláváním žáků školy. Projekt umožnil rozvoj kompetencí pedagogů tak, aby byli schopni kvalitní odborné výuky v neustálé propojenosti s etickými prvky a principy – celkové zlepšení klimatu školy.  

Dále jsme se zaměřovali na práci se žákem, jeho osobností, reflexí, základy etického chování a jednání. Oblast reflexe vnímáme jeko základní podmínku kvalitativních posunů k profesionalitě učitele.

Průběh projektu:

1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na třídní učitele

40hodinový seminář pro pedagogické pracovníky školy zaměřený na etickou výchovu a na aktivity využitelné při práci třídního učitele.

1. modul:
– Výchovný styl, prosociálnost, program, plánovací model
– Mezilidské vztahy a komunikace

2. modul:
– Důstojnost lidské osoby, pozitivní hodnocení sebe
– Pozitivní hodnocení druhých

3. modul:
– Tvořivost a iniciativa, vlastní a společné rozhodnutí
– Komunikace citů

4. modul:
Interpersonální a sociální empatie
– Asertivita, zvládání agresivity a soutěživosti, řešení konfliktů

5. modul:
– Reálné a zobrazené vzory
– Prosociální chování v osobních vztazích a veřejném životě

2. Supervize

30 hodin; Aktivitu tvoří náslechy v třídnických hodinách + následný rozbor – ocenění, doporučení + sepsání příkladů dobré praxe. Supervize, jako doprovodná a podpůrná aktivita, posílí efektivitu DVPP a souběžně posílí implementaci učeného. Bude plošně nabídnuta třídním učitelům a bude reagovat na jejich momentální potřeby. 

3. Třídnické hodiny

Třídnické hodiny jsou zavedeny do školního vzdělávacího programu v předmětu osobnostní a sociální výchova. Obsahem těchto hodin jsou také témata etické výchovy. Ve třídnických hodinách pracujeme na formování žákovských třídních kolektivů, na vytváření a dodržování pravidel v kolektivech, na ovlivňování životních postojů a hodnot, na vzájemném chování mezi žáky apod.

4. Harmonizační pobyt

Pro harmonizační pobyt 6. ročníku budou klíčová témata etické výchovy. Zejména se zaměříme na třídní kolektiv a místo každého jednotlivce v kolektivu, nastavení pravidel, reflexi a sebereflexi žáka, spolupráci…
Pobyt začíná v pondělí ráno a končí v pátek po obědě. Do organizace pobytu se zapojí třídní učitelka 6. ročníku, výchovná poradkyně – ty jsou přítomny po celou dobu pobytu. Dále se programových aktivit zapojí i většina učitelů 2. stupně ZŠ, jejichž úkolem je organizace jednotlivých aktivit v průběhu pobytu. Tito pracovníci školy se předtím zúčastňují plánovaného DVPP a při realizaci harm. pobytu z něj budou těžit.

 

Příklady dobré praxe

1. Vyučovací hodiny

Ročník  Téma hodiny Přílohy
1. ročník  Pozdrav jako projev běžného slušného chování  
2. ročník  Hodnocení druhých  
2. ročník  Naslouchání, komunikace  
3. ročník  Zúčastněné naslouchání  
4. ročník  Význam mimiky a gest pro vnímání druhých  Foto 1; Foto 2; Foto 3
5. ročník    Zájem o spolužáky a vrstevníky  Pracovní list – Zájem o spolužáky
6. ročník  Hodnota rodiny  Hodnota rodiny – Čtyři rohy – zásobník otázek
6. ročník  Otevřené vyjadřování  Otevřené vyjadřování – Čtyři rohy – zásobník otázek
8. ročník  Komunikace (zachování tajemství)  
9. ročník  Co je normální  Pracovní list – Co je normální
ZŠP  Význam třídy v životě žáka  

2. Harmonizační pobyt žáků 6. ročníku

Organizační poznámky:

Harmonizační pobyt začíná v pondělí ráno a končí v pátek obědem. 1. den se počítá s pěším přesunem do místa ubytování, ubytováním se, seznámením se s objektem a okolím. Program je tomu přizpůsoben – hrajeme seznamovací hry, tvoříme pravidla, seznamujeme se s ubytovacím řádem… Po celou dobu pobytu je přítomna třídní učitelka s výchovnou poradkyní.
V dalších dnech – úterý, středa, čtvrtek se při organizaci jednotlivých aktivit vystřídají prakticky všichni učitelé 2. stupně základní školy. Každá aktivita většinou končí reflexí, kdy mají žáci možnost se zamyslet nad způsobem či taktikou, postupu.Program jsme se snažili připravit tak, abychom byli připraveni i na možnost, nepříznivého počasí („mokrá varianta“). Jeden půlden je též věnovaný seznámení se s okolím (půldenní výlet).
Program vrcholí ve čtvrtek večer, kdy pro žáky organizujeme „stezku odvahy“ a kolektivní reflexí.
Páteční program umožňuje si připomenout nejoblíbenější aktivity, zabalit si věci a vyklidit objekt.

Program jednotlivých dní:

1. den

2. den

3. den

4. den

5. den

Fotogalerie z harmonizačního pobytu 2014