Informace o škole

Ředitel školy

Ředitelem školy je Mgr. Petr Chvojka, který byl do funkce jmenován s účinností od 1.8.2007 Městem Raspenava (zřizovatelem školy).

Působnost ředitele a jeho rozhodování

Působnost ředitele: Ředitel řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace, jmenuje a odvolává svého zástupce. Působnost ředitele vymezuje § 164 a § 165 odst. 1 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb.) následovně: Ředitel školy

 

 • rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
 • odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se školským zákonem a vzdělávacími programy v něm uvedenými,
 • odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
 •  vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
 • vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
 • zajišťuje, aby zákonní zástupci byli včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků,
 • zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
 • odpovídá za zajištění dohledu nad žáky ve škole a školském zařízení.

 

Ředitel školy zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu (tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy) a projednává s ní všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy.

Ředitel školy dále stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení, odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s účelem, na který byly přiděleny, předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.
 

Rozhodování ředitele v oblasti státní správy: Rozhodování o právech a povinnostech v oblasti státní správy vymezuje § 165 odst. 2 školského zákona. Ředitel v uvedeném smyslu rozhoduje v těchto případech:

 

 • přeřazení nadaného žáka do vyššího ročníku a povolení individuálního vzdělávacího plánu žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním,
 • odklad povinné školní docházky,
 • přijetí dítěte k základnímu vzdělávání,
 • přestup žáka, který přichází z jiné základní školy,
 • převedení žáka do jiného vzdělávacího programu,
 • povolení pokračování v základním vzdělávání,
 • opakování ročníku po splnění povinné školní docházky,
 • snížení nebo prominutí úplaty za poskytování školských služeb,
 • povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka.

Poskytování informací o škole

 

Informace poskytuje ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění následných úprav, ředitel školy nebo zástupce ředitele školy.
Informace je možno získat podáním žádosti. Žádost je možné podat také prostřednictvím elektronické podatelny.

Informací, kterou je škola povinna poskytnout, je faktický údaj týkající se otázky v působnosti ředitele školy, nikoliv však komentář, názor na určitou skutečnost, výklad právního předpisu apod. Zákonem jsou jmenovitě určeny informace, které škola nesmí poskytnout.

Postup vyřizování žádosti o poskytnutí informace

 

 • Žádost se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem – faxem, e-mailem nebo na jiném nosiči dat).
 • Ústní žádost lze vyřídit ústně. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, bude vyzván k podání žádosti v písemné formě.
 • Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně. V tomto smyslu lze informaci poskytnout rovněž nahlédnutím do spisu (možno pořídit kopii) nebo na jiných médiích.
 • Žádost o poskytnutí zveřejněné informace se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o jejím zveřejnění (nejpozději do 7 dnů od podání žádosti). Sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti.
 • Pokud není ze žádosti zřejmé, že směřuje vůči škole a kdo ji podal, je žádost odložena.
 • Pokud je žádost formulována nesrozumitelně, je žadatel ve lhůtě 7 dnů vyzván, aby žádost upřesnil. Neučiní-li to tak do 30 dnů, je jeho žádost odmítnuta.
 • Pokud je požadovaná informace mimo působnost školy, je odložena s oznámením důvodu žadateli (škola nemá povinnost postoupit žádost jiné instituci).
 • Požadovanou (přímou) informaci poskytne ředitel školy nebo jeho zástupce žadateli nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.
 • Pokud škola odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli požadované informace, doručí o tom žadateli ve lhůtě 30 dnů správní rozhodnutí, obsahující mimo jiné i poučení o možnosti odvolání.

 

Zákony

 

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se řídí ředitel školy při výkonu své působnosti:

 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v aktuálním znění
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, v aktuálním znění
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění
 • Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, v aktuálním znění
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), v aktuálním znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v aktuálním znění
 

Vyhlášky

 

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se řídí ředitel školy při výkonu své působnosti:

 • Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků, studentů
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • Vyhláška č. 672/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
 • Vyhláška č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení

Předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí v tištěné nebo elektronické podobě v době od 8:00 do 15:00 hod.

Informace o škole dle Vyhlášky č. 515/2020 Sb. v platném znění

Označení a uvozovací text položky

Obsah položky

1. Název

Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec – příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Organizace byla zřízena Městem Raspenava dne 30.10.2002 zřizovací listinou č.j. 1369/02, a změnou zřizovací listiny ze dne 21.10.2009 jako příspěvková organizace, pro zajištění předškolního vzdělávání, základního vzdělávání dětí a žáků. Předmět její činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Je dána organizačním řádem organizace. Organizace se člení na organizační úseky uvedené v Rejstříku škol:
Mateřská škola
Základní škola
Školní jídelna
Školní družina
Školní klub

4. Kontaktní spojení

Podatelna

 • Fučíkova 430, Raspenava 463 61
 • e-mail: skola@skolaraspenava.net
 • telefon: 482 319 003
 • datová schránka: kkamg4t

Kontaktní údaje na vedoucí zaměstnance jednotlivých organizačních úseků:

Mateřská škola

Základní škola

Školní jídelna (kuchyně)

Školní družina

 • Moskevská 117, Raspenava 463 61
 • telefon: 484 840 583

Školní klub

 • Moskevská 117, Raspenava 463 61
 • telefon: 484 840 584

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Fučíkova 430, Raspenava, 463 61

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Je totožná s adresou podatelny organizace.

4.3 Úřední hodiny

Podatelna

 • Pondělí – pátek 7:30 – 14:30 hod.

Vedoucí školního stravování

 • Pondělí – pátek 6:00 – 14:30 hod.

4.4 Telefonní čísla

Základní škola: +420 482 319 003; +420 777 977 657
Mateřská škola: +420 487 953 580; +420 774 707 657
Školní jídelna: +420 487 953 581
Školní družina: +420 484 840 583
Školní klub: +420 484 840 584

4.5 Adresa internetových stránek

www.skolaraspenava.cz

4.6 Adresa podatelny

Fučíkova 430, Raspenava, 463 61
Výše uvedená adresa podatelny slouží pro doručování dokumentů v listinné podobě i pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat – CD, DVD.

4.7 Elektronická adresa podatelny

skola@skolaraspenava.net

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: kkamg4t

5. Případné platby lze poukázat

78-6160190277/0100 (Komerční banka, a.s.)
123-1341880207/0100 (Komerční banka, a.s.) – pouze stravné
Dále jsou umožněny platby v hotovosti v úředních hodinách na podatelně organizace.

6. IČO

IČ 72744189

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní řád (základní škola, mateřská škola)
Vnitřní řád školní družiny
Vnitřní řád školního klubu
Provozní řád
Spisový a skartační řád
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání
Rozpočet
Zřizovací listina

8.2 Rozpočet

Rozpočet v aktuálním roce (2024):

 • Schválen usnesením RM č. 269/21/2023 dne 6.12.2023

Rozpočet v minulém roce (2023):

 • Schválen usnesením RM č. 253/22/22 dne 28. 12. 2022

Střednědobý výhled:

 • Schváleno usnesením RM č. 270/21/2023 dne 6.12.2023

Rozpočet je zveřejněn na webových stránkách školy

9. Žádosti o informace

Žádosti se podávají:

 • osobně či písemně v podatelně organizace
 • poštou
 • datovou schránkou
 • elektronickým podáním na skola@skolaraspenava.net

10. Příjem podání a podnětů

Stížnosti a podněty se podávají podle charakteru životních situací postupy uvedenými na portálu občana https://portal.gov.cz  

 • osobně či písemně v podatelně organizace
 • poštou
 • datovou schránkou
 • elektronickým podáním na skola@skolaraspenava.net

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy (vše ve znění pozdějších předpisů)

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
  Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři školy a na webu školy (uvést hypertextový odkaz).
  Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/   

11.2 Vydané právní předpisy

Organizační řád školy
Školní řád základní školy
Školní řád mateřské školy
Vnitřní řád školní družiny
Vnitřní řád školního klubu
Nejdůležitější předpisy jsou zveřejněny na webových stránkách školy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Kopírování dokumentů v listinné podobě – 10 Kč za stranu.
Kopírování dokumentů v digitální podobě – 10 Kč za soubor.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Nebyly zpracovány.

13.2 Výhradní licence

Organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím:
Výroční zprávu si můžete přečíst zde.

 

Osnova a popisy úkonů orgánu veřejné moci dle § 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.

Položka osnovy

Popis položky

Název úkonu

Rozhodnutí ve správním řízení o právech a povinnostech žáka, nebo studenta (dále též společně jako „účastník“) v oblasti vzdělávání

V jakém případě ve věci jednat

Ředitel školy rozhoduje z pozice orgánu veřejné moci v případech uvedených v § 165 odst. 2 školského zákona, které se týkají účastníka

Charakteristika úkonu

Účelem úkonu je vydání rozhodnutí ředitele, kterým se mění práva a povinnosti účastníka v oblasti vzdělávání. Toto rozhodnutí je ve věci:
a) zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3,
b) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 školského zákona
a další dle § 165

Výsledek úkonu

Výsledkem je vydání rozhodnutí.

Kdy věc řešit

V zákonné lhůtě po podání žádosti účastníka. Lhůty jsou stanoveny v § 71 správního řádu. Podle tohoto ustanovení platí, že správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Písemná žádost. Doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Doporučující vyjádření ošetřujícího lékaře. Vysvědčení. Apod.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Písemná žádost. Doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Doporučující vyjádření ošetřujícího lékaře. Vysvědčení. Apod.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Žádost je možné podat také v elektronické podobě, a to:

 • do datové schránky školky,
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen prostřednictvím prostého e-mailu).

V žádosti musí být uvedeno:

 • jméno a příjmení žadatele,
 • datum narození žadatele,
 • jméno a příjemní zákonného zástupce žadatele,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování,
 • označení správního orgánu, kterému je žádost určena,
 • podpis osoby, která žádost podává (zákonný zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje; pokud je dítě zastupováno jinou osobou než zákonným zástupcem, je nutné doložit oprávnění dítě zastupovat).

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Žádost může být podána také:

 • poštou,
 • osobním podáním.

Náležitosti jsou stejné jako u elektronické iniciace.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Výše popsané úkony nejsou zpoplatněny.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Výše popsané úkony nejsou zpoplatněny.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Předmětem úkonu není dávka nebo jiné plnění.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitele školy je možné podat odvolání v souladu s § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Případně v jiných lhůtách, pokud je stanoví právní předpis – odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Časté dotazy

Nejsou známy.

Sankce

Sankce při nedodržení předepsaných povinností nejsou stanoveny.

Působnost

Ředitel školy vykonává výše popsané úkony v rámci druhu působení veřejné moci „ostatní veřejná správa“.

Oblast

Oblast poskytování vzdělávání.

Klíčová slova

Povolení individuálního vzdělávacího plánu; ukončení individuálního vzdělávání dítěte; přeřazení žáka do vyššího ročníku; přestup žáka; opakování ročníku; přestup žáka ze základní školy do jiné základní školy, přijetí k předškolnímu vzdělávání; přijetí k základnímu vzdělávání;

Počátek platnosti popisu úkonu

 

Konec platnosti popisu úkonu

Není znám.

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému