Vážení rodiče,
v souladu s ustanovením § 167 školského zákona se povinně zřizuje při základní škole školská rada, která umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Zákonní zástupci volí třetinu školské rady ze svých řad (tři zástupci v devítičlenné radě – zletilé osoby způsobilé k právním úkonům). Její pravomoci dále popisuje § 168 školského zákona. Ode dne přijetí této informace můžete v souladu s volebním řádem pro volby do školské rady předkládat volební komisi své návrhy na kandidáty pro volby do školské rady (e-mailem na skola@skolaraspenava.net, řediteli školy prostřednictvím Školy na dlani nebo osobně v sekretariátu školy, případně přes třídní učitele; v případě nejasností můžete konzultovat telefonicky 777 977 657). Váš návrh musí obsahovat:

  1. Návrh kandidáta – jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu navrhovatele, jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště kandidáta,
  2. Čestné prohlášení kandidáta – vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou
    (formuláře si lze vyžádat u třídních učitelů, v sekretariátu školy nebo je lze stáhnout z webových stránek školy).

 Návrhy kandidátů přijímá volební komise nejdéle do pátku 18. června 2021 a poté bude listina kandidátů z řad zákonných zástupců vyvěšena na veřejně přístupném místě (www.skolaraspenava.cz). Volby proběhnou ve dnech 23. a 24. června 2021 prostřednictvím ankety na Škole na dlani, případně formou hlasovacích lístků v hlavní budově školy (můžete tedy v těchto dnech osobně navštívit školu a provést hlasování).

Těším se na spolupráci,                                                                                                                               

Mgr. Petr Chvojka, ředitel školy